Zapytanie ofertowe


 

20.06.2017r Dodano ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Ogłoszenie o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 01-B+R-2017-1.1.1

01.06.2017r Dodano ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zmianie treści Zapytania Ofertowego nr 01-B+R-2017-1.1.1


Pobierz Zapytanie Ofertowe w wersji PDF


Gdańsk, dnia 30.05.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/B+R/2017/1.1.1

 

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. ,,Innowacyjna ekologiczna wielozadaniowa platforma nawodna do prac hydrotechnicznych na akwenach specjalnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

 • Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
 • Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 • Nr konkursu: 2/1.1.1/2017

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

 I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk

 

Adres korespondencyjny:

ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk

 II.          OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Mirosław Oller – Dyrektor ds. Techniczno – Produkcyjnych

adres e-mail: prcip1@prcip.pl

tel.:  58 304 38 14

fax.: 58 304 38 14

  III.          CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wybór dostawcy usług badawczych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i podpisanie z nim umowy warunkowej, na potrzeby realizacji projektu pt. ,,Innowacyjna ekologiczna wielozadaniowa platforma nawodna do prac hydrotechnicznych na akwenach specjalnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

IV.          SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług obejmujących badania rozwojowe zmierzające do opracowania koncepcji, elementów i systemów składowych platformy nawodnej do prac hydrotechnicznych na akwenach specjalnych

 

Usługa badawcza będzie polegała na prowadzeniu  badań w  3 etapach:

 • Etap 1: Konstrukcja kadłuba platformy
 • Etap 2: Prototyp kadłuba i jego poszczególnych podsystemów.
 • Etap 3: Analiza i walidacja kadłuba oraz jego systemów składowych.

 

Czas trwania Trzech etapów badawczych to 64 miesięcy, przy czym okres realizacji projektu to również 64  miesięcy,  a planowane prace będą realizowane między 1 a 58 miesiącem projektu.

 

Etap nr 1.

Usługa badawcza w Pierwszym etapie polegać ma na:      
1. Analizie bilansu energetycznego platformy nawodnej i osiągnięciu następujących celów:

 

 • Uzyskanie analizy bilans energii mechanicznej niezbędnej do wykonania zadań przez platformę.
 • Uzyskanie analizy bilansu energii elektrycznej niezbędnej do zasilania urządzeń elektrycznych, w jakie wyposażona będzie jednostka wraz
  z uwzględnieniem zapotrzebowania na tego typu energię do zasilania urządzeń nie będących elementami składowymi platformy.
 • Wyznaczenie dobowego zapotrzebowania platformy na energię elektryczną, energie cieplną oraz energię mechaniczną do celów innych, niż napęd główny (należy wziąć pod uwagę możliwość ew. transferu energii poza platformę).

2. Analizie doboru układu napędowego i osiągnięciu następujących celów:

 • Uzyskanie różnych wariantów układu napędowego z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniej manewrowości platformy.
 • Uzyskanie wyników analizy dostępnych na rynku elementów składowych oraz opis wariantów układu napędowego oraz wyników analizy pod względem sprawności, emisji, manewrowości, kosztów eksploatacji itp. zaproponowanych wariantów.
 • Opracowanie koncepcji układu napędowego dla różnych warunków pracy siłowni.

3.    Opracowaniu koncepcji podsystemu napędowego i osiągnięcie następujących celów:

 • Opracowanie najkorzystniejszej struktury układu napędowego pozwalająca na wykonanie różnych zadań stojących przed jednostką.
 • Opracowanie optymalnego wyboru elementów układu napędowego.
 • Projekt koncepcyjny najkorzystniejszego wariantu układu napędowego, zapewniającego wykonanie zadań w różnych warunkach pracy projektowej platformy.
 • 4. Optymalizacji wykorzystania układu napędowego i osiągnięciu następujących celów:
 • Opracowane kryteriów pozwalających na ocenę opracowanej koncepcji układu napędowego uwzgledniające sprawność platformy jej manewrowość oraz koszty eksploatacji  i emisyjność podsystemu napędowego.
 • Opracowanie zawierające zbiorczą analizę wszystkich wariantów pracy dobranego układu napędowego lub zintegrowanej siłowni (w układzie hybrydowym), z uwzględnieniem opracowanych kryteriów oceny oraz założenia do instrukcji wykorzystania układu napędowego dla załogi platformy, uwzględniające wszystkie warianty pracy.
 • 5. Analizie danych dotyczących systemów elektroenergetycznych nawodnych niskoemisyjnych platform pływających z napędem elektrycznym i osiągnięciu następujących celów:
 • Analiza systemów elektroenergetycznych o ograniczonej emisyjności pod kątem możliwości zastosowania istniejących rozwiązań do zasilania odbiorników platformy.
 •  Analiza możliwości wyposażenia podsystemu elektroenergetycznego platformy w niekonwencjonalne źródła zasilania.
 • Opracowanie pozwalające na sprecyzowania koncepcji podsystemu elektroenergetycznego platformy o niskiej emisyjności
 • 6. Analizie właściwości elektroenergetycznych, eksploatacyjnych i odporności na warunki środowiskowe oraz dobór źródeł energii elektrycznej potencjalnie możliwych do użycia na projektowanej platformie oraz osiągnięciu następujących celów:  
 • Przebadane różnego rodzaju źródła energii pod kątem ich możliwości zastosowania w podsystemie elektroenergetycznym platformy.
 • Określenie możliwości zastosowania alternatywnych źródeł zasilania które związane będą przede wszystkim z badaniami ogniwa paliwowego, będącego na wyposażeniu platformy: identyfikacja procesów generowania, przetwarzania i transmisji energii elektrycznej uzyskanej z wodorowego ogniwa paliwowego typu PEM oraz określenie możliwości zastosowania ogniwa paliwowego w systemie zasilania platformy.
 • Ocena możliwości zastosowania oraz utylitarność poszczególnych typów źródeł energii elektrycznej.
 • Określenie wymagań na źródło energii elektrycznej do zastosowania w jednostce oraz ocena poszczególnych typów źródeł pod kątem między innymi ich wydajności, szybkości odtworzenia potencjału, gabarytów oraz możliwości zastosowania w środowisku wodnym.
 • 7. Opracowanie założeń podsystemu elektro-energetycznego zasilania platformy:
 • Opracowanie założeń dla podsystemu,  który będzie spełniał wymagania niskiej emisyjności związków toksycznych oraz zabezpieczał niezbędną ilość energii elektrycznej do zabezpieczenia pracy urządzeń elektrycznych w trakcie realizacji zadań stojących przed jednostką
 • Sprecyzowanie założeń zapewniających optymalną współpracę pomiędzy elementami podsystemu elektroenergetycznego.
 • 8. Opracowanie modelu matematycznego symulującego działanie elementów podsystemu elektro-energetycznego zasilania platformy:
 • Opracowanie modeli symulacyjnych elementów składowych podsystemu elektroenergetycznego, pozwalających na prowadzenie prac badawczych nad problemami identyfikacji procesów generowania energii, jej przesyłania, przetwarzania oraz magazynowania, a także współpracy pomiędzy tymi elementami.
 • 9. Identyfikacja procesów generowania, przetwarzania przesyłania i magazynowania energii elektrycznej w podsystemie elektro-energetycznego platformy:
 • Badania symulacyjne pozwalające na zidentyfikowanie procesów generowania energii elektrycznej przez potencjalne źródła energii zastosowane w podsystemie elektroenergetycznym platformy w warunkach laboratoryjnych
 • Badania symulacyjne związane z przesyłaniem energii elektrycznej w podsystemie oraz jej magazynowaniem.
 • Opracowanie zawierające opis prowadzonych badań ich wyniki oraz wypływające z badań wnioski będą ce podstawą opracowania założeń do struktury podsystemu elektroenergetycznego platformy.

10.  Badania symulacyjne i określenie algorytmów optymalnego sterowania komponentami składowymi podsystemu elektro-energetycznego:

 • Opracowanie algorytmów pozwalających na sterowanie elementami składowymi podsystemu elektroenergetycznego  oraz zapewniające ich wzajemną współpracę.
 • Opracowanie zawierające opis stanowisk, wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski pozwalające na sprecyzowanie założeń do budowy podsystemu elektroenergetycznego przeznaczonego dla platformy.

11.  Opracowanie założeń do budowy podsystemu elektroenergetycznego:

 • Sprecyzowanie założeń pozwalających na budowę podsystemu elektro-energetycznego przeznaczonego dla platformy,  zapewniającego niską emisyjność.
 • Opracowanie zawierające założenia niezbędne do budowy podsystemu elektro-energetycznego spełniające stawiane wymagania związane z zapotrzebowaniem na energię elektryczną jej jakość oraz niską emisyjność platformy.

12.   Projekt i wykonanie komponentów skalowalnego podsystemu pomiarowego (SPP) inteligentnej ramy spulchniająco-wyrównującej (IRSW):

 • Przetestowanie różnych rodzajów sensorów zamontowanych na IRSW (np. czujników do wyznaczania profili prędkości dźwięku, ciśnienia hydroakustycznego, przewodnictwa elektrycznego kolumny wody, temperatury wody; dekoderów położenia kątowego i drgań; układu kamer fotogrametrycznych itp.) oraz sensorów zamontowanych bezpośrednio do kadłuba platformy (np. INS-u, inklinometru, wysokoczęstotliwościowego sonaru, echosondy wielowiązkowej i parametrycznej, oświetlenia podwodnego itp.).

13.  Integracja i badania laboratoryjne opracowanych komponentów SPP:

 • Ewaluacja działania sensorów SPP pracujących w sieci Intranetowej w celu optymalnej ich konfiguracji.
 • Ocenia zdolności interoperacyjnych oraz istotnych dla SPP parametrów techniczno-eksploatacyjnych, m.in.: kompatybilność łącza i protokołu transmisji, częstotliwość pomiaru, rozdzielczość pomiaru, dokładność pomiaru oraz użyteczność mierzonego parametru.
 • Ustalenie kryteriów optymalizacji mającej na celu uzyskanie jak największej dokładność (precyzji) prowadzenia nawigacji/sterowania IRSW oraz  najlepszej jakościowo informacji o dnie morskim.

14.   Integracja i badania laboratoryjne opracowanych komponentów modułu hydrograficznego:

 • Badania działania wszystkich urządzeń i systemów wchodzących w skład moduły hydrograficznego.
  • Ocena zdolności operacyjnych i zweryfikowanie  parametrów technicznych wraz z eksploatacyjnymi.
  • Przeprowadzenie testów dla różnych warunków hydrometeorologicznych oraz akwenów różniących się głębokością, rodzajem dna, ukształtowaniem dna itp.

15.   Opracowanie koncepcji i projektu podsystemu nawigacyjnego. Opracowane powinny zostać następujące komponenty podsystemu:

 • Komponent Położenia i Ruchu (KPiR) odpowiadał będzie za określanie współrzędnych geograficznych pozycji oraz parametrów wektora ruchu 2D i 3D WPN.
 • Komponent Warunków HydroMeteorologicznych (KWHM) odpowiadał będzie za wypracowywanie kierunku i prędkości wiatru; wysokości, kierunku i amplitudy falowania; kierunku i prędkości prądu morskiego.
 • Komponent Obserwacji Akwenu (KOA) odpowiadał będzie za wypracowywanie współrzędnych (względnych i WGS-84) pozycji i parametrów ruchu innych jednostek pływających oraz odosobnionych niebezpieczeństw nawigacyjnych (nieruchomych).
 • Komponent Nawigacji Precyzyjnej (KNP) odpowiadał będzie za wypracowywanie bardzo dokładnych współrzędnych pozycji 2D i parametrów wektora ruchu 2D i 3D. Jest uzupełnieniem dla danych wypracowywanych przez KPiR. Wspomaga manewrowanie precyzyjne np. w porcie, na profilach pomiarowych.
 • Komponent Konsoli Operatorskiej (KKO) przeznaczony do wspomagania manualnego sterowania, przez operatora znajdującego się na WPN. Wyposażony w ECDIS współpracujący z: radarem, AIS, GPS, żyrokompasem, logiem, wybranymi czujnikami hydrometeorologicznymi; wizualizujący ENC.
 • Komponent Przetwarzania Danych Nawigacyjnych będzie najważniejszym komponentem systemu nawigacyjnego. W głównej mierze odpowiadał będzie on za pozyskiwanie danych nawigacyjnych z: KPiR, KWHM, KOA, KNP i ich przetwarzanie na parametry użyteczne do sterowania (np. kurs i prędkość, współrzędne punktów planowanej drogi) przekazywane dla systemu automatycznego sterowania (najczęściej kierowane do układu napędowo-sterowego).

 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. specyfikację techniczną urządzeń nawigacyjnych z podaniem typów i producentów oraz schematy zasadnicze instalacji urządzeń nawigacyjnych z podaniem typów kabli, źródeł zasilania.

 

16.  Projekt i wykonanie komponentów podsystemu nawigacyjnego:

 • Analityczne i eksperymentalne potwierdzenie krytycznych funkcji wybranych elementów komponentów podsystemu nawigacyjnego platformy. Analiza parametrów techniczno-eksploatacyjne elementów komponentów (np. precyzja, dokładność, częstotliwość, dostępność, niezawodność); interfejsy komunikacyjne i zasilania (np. pod względem interoperacyjności, poboru prądu) oraz odporność na trudne warunki środowiskowe pracy (wilgoć, temperaturę, falowanie, wiatr, warunki oświetlenia – noc, dzień itp.).

17.   Integracja i badania laboratoryjne opracowanych komponentów podsystemu nawigacyjnego:

 • Integracja komponentów podsystemu nawigacyjnego platformy i  badania w celu uzyskania ogólnego odwzorowania docelowego jednostki w warunkach laboratoryjnych
 • Stworzenie monotypu platformy, modelu podsystemu nawigacyjnego oraz modelu specjalnego akwenu morskiego.
 • Testowe zadania nawigacyjne platformy w różnych warunkach hydrometeorologicznych.
 • Zebranie danych z symulowanych urządzeń nawigacyjnych oraz danych manewrowych (dotyczących inercji, cyrkulacji, czy też zwrotności).
 • Weryfikacja podsystemu nawigacyjnego w warunkach laboratoryjnych.

 

18.   Analiza, w oparciu o metody sterowania nieliniowego, algorytmów sterowania, które zapewniają prowadzenie z dużą precyzją platformy po zadanej trasie:

 • Analiza metod sterowania nieliniowego ukierunkowana na ich wykorzystanie do prowadzenia Wielozadaniowej Platformy Nawodnej (WPN) z dużą precyzją po zadanej trasie. Będzie to podstawą opracowania  metody oraz algorytmów pozwalające na sterowanie WPN z dużą precyzją, po zadanej trasie. Sterowanie będzie się odbywało na podstawie danych z systemu nawigacji i innych sensorów w jakie będzie wyposażona WPN oraz danych z systemu nadrzędnego z którego będą zadawane punkty zwrotu określające trasę przejścia platformy w trakcie wykonywania zadania. Na tej podstawie zostaną opracowane metody i algorytmy precyzyjnego przemieszczania się pojazdu po zadanej trasie w których oprócz wymienionych danych będą również brane pod uwagę inne informacje dotyczące bieżącej prędkości WPN. To zapewni możliwość przemieszczania się pojazdu z dużą precyzją po zadanej trasie przy ograniczeniach czasowych nałożonych na wykonywane zadanie.
 • W efekcie realizacji zadania zostaną opracowane metody i algorytmy pozwalające na precyzyjne poruszania się pojazdu po zadanej trasie z uwzględnieniem ograniczeń na realizowany proces.

19.   Opracowanie metodyki oceny możliwości układu napędowego, do wytworzenia żądanych sił i momentów napędowych a także opracowanie algorytmów pozwalających na wyznaczanie ich fizycznych wartości;

 • Opracowanie metodyk  umożliwiających ocenę układu napędowego pod kątem możliwości wytworzenia zadanych sił i momentów napędowych.
 • Algorytmy pozwalające na wyznaczenie tych sił przy realizacji wybranych zadań przez platformę.

20.   Opracowanie modeli symulacyjnych platformy przy małych prędkościach ruchu oraz zbadanie wrażliwości opracowanych układów sterowania:

 • Przebadanie układów sterowania w zakresie ich wrażliwości, a także dokonanie ostatecznego ich strojenia przy ruchu platformy z małymi prędkościami.
 • Uzyskanie modelu symulacyjnego platformy przy małych prędkościach oraz weryfikacja wrażliwości układu sterującego ruchem platformy przy małych prędkościach.

21.   Badanie wpływu algorytmu przydziału naporów na pędniki oraz konfiguracji układu napędowego  na precyzje ruchu platformy:

 • Opracowana metody rozdziału mocy na pędniki dla potrzeb precyzyjnego przemieszczania się platformy.
 • Przeprowadzenie wstępnej ocena przyjętych rozwiązań pod kątem dokładności realizacji zadanego ruchu platformy.
 • Ewaluacja metody i opracowanie algorytmów które zapewnią realizację zadania precyzyjnego przemieszczania się platformy
 •  Przeprowadzanie badań weryfikujących przyjętą konfigurację pędników oraz przebadanie wpływu konfiguracji pędników na precyzję ruchu platformy.
 • Uzyskanie zweryfikowanego algorytmu służącego przydziałowi naporów na pędniki optymalny dla zadanej konfiguracji układu napędowego i zapewniającego precyzyjny ruch platformy.

 

 

 

Etap nr 2.

Usługa badawcza w Drugim etapie polegać ma na:

 1.  Weryfikacji elementów podsystemu napędowo-sterowego platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.:
 • Testy wybranych elementów związanych z funkcjonowaniem podsystemu napędowo-sterowego WPN. Ich podstawą będą wymagania jakie stawiane są układom sterowania precyzyjnego przeznaczonym dla jednostek pływających wykonujących specjalne operacje hydrograficzne.
 • Badania weryfikacyjne dynamiki i możliwości precyzyjnego sterowania platformy dla elementów podsystemu napędowo-sterowego przy małych prędkościach ruchu.
 • Analiza metod opisu dynamiki platformy jako obiektu sterowania przy zastosowaniu sztucznej inteligencji.
 • Opracowanie zawierające wyniki badań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych elementów podsystemu napędowo-sterowego platformy.
 • 2.Integracja komponentów podsystemu napędowo-sterowego oraz budowa demonstratora na bazie uzyskanych wyników:
 • Integracja elementów składowych podsystemu napędowo-sterowego wraz z implementacją oprogramowania sterującego jego pracą zawierające analizę metod opisu dynamiki platformy jako obiektu sterowania przy zastosowaniu sztucznej inteligencji.
 • Odwzorowanie podsystemu napędowo-sterowego platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 • 3.Badania weryfikacyjne prototypu podsystemu napędowo-sterowego platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych:
 • Integracja podsystemu oraz opracowanie programu badań.
 • Przeprowadzeni badań zintegrowanego podsystemu wraz z algorytmami sterującymi pracą poszczególnych komponentów.
 • Zweryfikowany podsystem napędowo-sterowy jednostki zainstalowany na modelu fizycznym.
 • 4 Badania opracowanego systemu napędowo-sterowego platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych:
 • Ocena sprawności podsystemu, w warunkach zbliżonych do przewidywanych warunków rzeczywistych pod względem funkcjonalnym oraz sprawności jego stosowania.
 • Opracowanie sprawozdania z prowadzonych badań wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy.
 • 5. Testy elementów podsystemu elektro-energetycznego platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych :
 • Przeprowadzenie testów wybranych elementów związanych z funkcjonowaniem podsystemu zasilania oraz jego wspomagania przy wykorzystaniu systemów pozyskiwania energii z otoczenia.
 • Opracowanie sprawozdania zawierającego opis prowadzonych testów oraz wyniki badań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych elementów podsystemu elektro-energetycznego platformy.
 • 6.Badania opracowanego podsystemu elektroenergetycznego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych:
 • Ocena sprawności podsystemu w warunkach zbliżonych do przewidywanych warunków rzeczywistych, pod względem funkcjonalnym oraz sprawności jego stosowania.
 • Opracowanie zawierające wyniki badań podsystemu elektro-energetycznego oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.
 • 7.Przebadanie IRSW i SSP w warunkach zbliżonych do rzeczywistych:
 • Przebadanie IRSW i SSP w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Realizacja zadania pozwoli na weryfikacje przyjętych założeń technologicznych związanych z budową i eksploatacją IRSW.
 • 8.Testy komponentów modułu hydrograficznego na WPN w środowisku zbliżonym do rzeczywistego:
 • Sprawdzenie działania wszystkich systemów i urządzeń wchodzących w skład modułu hydrograficznego w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.
 • 9.Testy komponentów podsystemu nawigacyjnego na prototypie nr 1 platformy w symulowanych warunkach operacyjnych :
 • Badania eksploatacyjne całego modułu hydrograficznego na prototypie platformy.
 • Zbadanie zdolności operacyjnej systemów i urządzeń oraz współdziałania wszystkich podzespołów całego modułu w symulowanych warunkach operacyjnych.

10.  Testy komponentów podsystemu nawigacyjnego na WPN w środowisku zbliżonym do rzeczywistego :

 • Przeprowadzenie testów na akwenie ścieśnionym.
 • Wykonanie przejścia WPN po linii pomiarowej, cyrkulacji oraz próby prędkościowej. 
 • Rejestracja danych nawigacyjnych
 • Badania związane z hybrydową mapą otoczenia oraz estymacją i predykcją współrzędnych pozycji i parametrów ruchu platformy
 • Opracowanie algorytmów i ich implementacja w jednostce.

11.  Testy komponentów podsystemu nawigacyjnego na prototypie nr 1 platformy w symulowanych warunkach operacyjnych:

 • Przeprowadzenie testów na prototypie nr 1 platformy w czasie postoju w porcie/stoczni.
 •  Rejestracja danych nawigacyjnych i wzorcowych.
 • Badania związane z fuzją i filtracją danych nawigacyjnych
 • Opracowanie algorytmów które będą zaimplementowane w jednostce
 •  Przeprowadzenie tzw.  „próby na uwięzi”
 • Sprawdzenie pracy, konfiguracji oraz kalibracji urządzeń osobno
 • Sprawdzenie pracy, konfiguracja oraz kalibracja urządzeń pracujących w systemie
 • Wstępna ocena jakościowa i dokładnościowa pracy urządzeń nawigacyjnych.

12.  Weryfikacja kompletnej platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych:

 • Opracowanie programów prób oraz scenariuszy testów podsystemu sterowania
 • Przetestowanie elementów podsystemu sterowania oraz całego podsystemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
 • Testowanie  funkcjonalności podsystemu oraz jego ergonomiczności

 

 

Etap nr 3.

Usługa badawcza w Trzecim etapie polegać ma na:

 1. 1.      Analizie  miejscowej wytrzymałości i stateczności kadłuba platformy:
 • Określenie wymagań w odniesieniu do wymiarowania płyt, usztywnień, wiązarów zwykłych, podpór i elementów podporowych oraz końcowych węzłówek usztywnień i wiązarów
 • Określenie  konstrukcyjnych grubości minimalnych, wymagań dotyczących stateczności elementów konstrukcyjnych, poszycia kadłuba, usztywnień, wiązarów zwykłych, ściskanych jak i podpór, węzłówek.
 • 2.Analizie strefowej, ogólnej i miejscowej, zasady obliczeń metodą elementów skończonych:
 • Określenie wymagań w odniesieniu do analizy wytrzymałości systemu wiązarów kadłuba statku.
 • Określenie obciążeń obliczeniowych platformy, ocena wytrzymałości wiązarów na podstawie modeli belkowych, tarczowych, powłokowych MES, oceny poziomu naprężenia w wiązarach, ocena wytrzymałości ogólnej MES, ocena poziomu naprężenia w miejscach koncentracji naprężenia i w usztywnieniach poszycia.
 • 3.Analiza wzdłużnej wytrzymałości platformy:
 • Określenie wymagań w odniesieniu do analizy wytrzymałości systemu wiązarów kadłuba statku
 • Określenie wskaźnika poprzecznego przekroju kadłuba, momentu bezwładności poprzecznego przekroju kadłuba, momentu zginającego kadłub na wodzie spokojnej, falowy moment zginający, zakres stosowania stali o podwyższonej wytrzymałości
 • Określenie rzeczywistych geometrycznych charakterystyk przekroju kadłuba, wytrzymałości kadłuba na działanie sił poprzecznych, poprzeczne obciążenia kadłuba na wodzie spokojnej, falowe obciążenia poprzeczne, wymagania dla konstrukcji przenoszącej siły poprzeczne, zasady kontroli obciążenia statku.
 • 4.Analiza miejscowych obciążeń konstrukcji platformy:
 • Określenie wartości obciążeń obliczeniowych wg określonych wskazań , które mają zastosowanie przy wymiarowaniu płyt poszycia, usztywnień, wiązarów zwykłych, złożonych układów wiązarów i wiązań typu podporowego
 • Opracowanie zawierające opis oddziaływania morza na konstrukcję (ciśnienia zewnętrznego na kadłub) oraz oddziaływanie cieczy w zbiornikach i oddziaływania ładunków na kadłub.
 • 5.Weryfikacja elementów podsystemu napędowo-sterowego prototypu platformy w warunkach operacyjnych:
 • Przeprowadzenie testów elementów związanych z funkcjonowaniem podsystemu napędowo-sterowego prototypu platformy  zgodnie z opracowanym programem badań w warunkach operacyjnych.
 • Opracowanie zawierające wyniki badań w warunkach operacyjnych podsystemu napędowo-sterowego prototypu platformy.
 • 6.Badania weryfikacyjne prototypu podsystemu napędowo-sterowego platformy w warunkach operacyjnych:
 • Opracowanie programu badań oraz przeprowadzenie badań podsystemu wraz z algorytmami sterującymi pracą poszczególnych komponentów w warunkach operacyjnych.
 • Poddanie wyników analizie ilościowej i jakościowej w celu weryfikacji poprawności działania.
 • Opracowanie zawierające wynik badań oraz zweryfikowany podsystem napędowo-sterowy platformy zainstalowany na prototypie.
 • 7.Weryfikacja elementów podsystemu elektro-energetycznego prototypu platformy w warunkach operacyjnych:
 • Przeprowadzenie testów elementów związanych z funkcjonowaniem podsystemu elektro-energetycznego prototypu platformy zgodnie z dedykowanym programem badań w warunkach operacyjnych
 • Opracowanie zawierające wyniki badań w warunkach operacyjnych podsystemu elektro-energetycznego prototypu platformy.
 • 8.Badania weryfikacyjne prototypu podsystemu elektro-energetycznego platformy w warunkach operacyjnych:
 • Opracowanie programu badań oraz przeprowadzenie badań podsystemu wraz z algorytmami sterującymi pracą poszczególnych komponentów w warunkach operacyjnych
 • Opracowanie zawierające opis prowadzonych badań oraz zweryfikowany podsystem elektro-energetyczny platformy zainstalowany w  prototypie.
 • 9.Badania weryfikacyjne modułu w warunkach operacyjnych i rzeczywistych:
 • Wykonanie badań weryfikacyjnych w warunkach operacyjnych i rzeczywistych..
 • Zebranie wyników pomiarów sygnałów wejściowych i wyjściowych z SSP oraz IRSW w trakcie prowadzenia typowych prac przez WPN na wybranych akwenach specjalnych (reprezentatywnych – tj. różnych pod względem ukształtowania dna morskiego, rodzaju gruntu, głębokości)
 • Przeprowadzenie analizy przebiegu procesu przetwarzania sygnałów wejściowych na wyjściowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy modułów decyzyjnych, wierności wizualnego odwzorowywania 3D położenia IRSW w stosunku do dana morskiego - na ekranie monitora konsoli operatorskiej, sterowania za pomocą manipulatora – jego dostrojenia.
 • Weryfikacja (wprowadzenie poprawek) sprzętowo-programowych do modułu wyrównywania i spulchniania dna.

10.  Weryfikacja pracy moduły i pomiar statystyczny wyników:

 • Przeprowadzenie dodatkowych testów w akwenie specjalnym, powtarzanych w dwunastu sesjach pomiarowych po trzy na profilu pomiarowym znajdującym się nad dnem pokrytym piaskiem, żwirem, gliną, kamieniami

11.  Badania weryfikacyjne modułu w warunkach operacyjnych i rzeczywistych:

 • Weryfikacja modułu wymiennego hydrograficznego
 • Kompleksowe badanie poprawności działania całego modułu hydrograficznego w warunkach rzeczywistych.

12.  Badania weryfikacyjne podsystemu nawigacyjnego w warunkach operacyjnych i rzeczywistych:

 • Wykonanie badań weryfikacyjnych w warunkach operacyjnych i rzeczywistych. Testy przeprowadzone zostaną na akwenie specjalnym w utrudnionych warunkach hydrometeorologicznych
 • Wykonanie tzw. „próby w morzu”.
 • Sprawdzenie pracy, konfiguracji oraz kalibracji urządzeń osobno,
 • Sprawdzenie pracy, konfiguracja oraz kalibracja urządzeń pracujących w systemie
 • Wstępna ocena jakościowa i dokładnościowa pracy urządzeń nawigacyjnych.

13.  Weryfikacja pracy podsystemu nawigacyjnego i pomiar statystyczny wyników:

 • Przeprowadzenie dodatkowych testów na akwenie specjalnym, powtarzane w sześciu sesjach pomiarowych
 • Opracowanie statystyczne wyników pomiarów i  opisanie błędów w wyznaczaniu parametrów podsystemem nawigacyjnym.

14.   Badania i weryfikacja programowo-sprzętowa podsystemu sterowania prototypu platformy w warunkach operacyjnych:

 • Testy integracyjne potwierdzające osiągnięcie założonych efektów funkcjonowania podsystemu w warunkach operacyjnych.
 •  Badania w warunkach operacyjnych poprawności działania podsystemu.
 • Opracowanie scenariuszy testów integracyjnych i systemowych dla prowadzenia badań w warunkach rzeczywistych. Walidacja podsystemu sterowania prototypu platformy.

15.   Badania i weryfikacja programowo-sprzętowa podsystemu sterowania prototypu platformy w warunkach rzeczywistych:

 • Testy integracyjne potwierdzające osiągnięcie założonych efektów funkcjonowania podsystemu w warunkach rzeczywistych
 • Badania w warunkach rzeczywistych poprawności działania podsystemu sterującego prototypu. Walidacja podsystemu sterującego prototypu platformy
 • Opracowanie zawierające wyniki testów integracyjnych wykonywanych w celu weryfikacji w warunkach rzeczywistych podsystemu sterującego platformy
 • Test systemowy do wykonywania badań podsystemu sterującego platformy w warunkach operacyjnych.

16.   Weryfikacja kompletnej platformy w warunkach operacyjnych:

 • Testy integracyjne potwierdzające osiągnięcie założonych efektów
 • Badania w warunkach operacyjnych sterowności prototypu
 • Opracowanie scenariuszy testów integracyjnych i systemowych dla prowadzenia badań w warunkach rzeczywistych. Walidacja prototypu platformy.
 • Wyniki testów integracyjnych wykonywanych w celu weryfikacji w warunkach operacyjnych zintegrowanych podsystemów platformy oraz test systemowy do wykonywania badań platformy w warunkach rzeczywistych.

 

V.  TERMIN WYKONANIA USŁUGI:  30.06.2022r.

 

VI.          WYKLUCZENIA:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a)     uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII.          KOD CPV:

73100000-3

VIII          NAZWA KODU CPV:

  1. Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 IX          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1. Ze względu na kompleksowy charakter oraz złożoność usługi Oferent musi dysponować odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, tj. musi wykazać Zamawiającemu, że posiada:

 

 1. Udokumentowane doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych nad graficznym przedstawieniem oraz analizą  elektronicznej mapy nawigacyjnej przeznaczonej do zadań specjalnych.
 2. Udokumentowane doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w zakresie projektowania i praktycznego wykorzystania technologii ogniw paliwowych.
 3. Udokumentowane doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych nad rozpoznaniem dna morskiego oraz poszukiwaniem i identyfikacją obiektów podwodnych.
 4. Udokumentowane doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w zakresie optymalizacji procesu spalania oraz eliminacji emisji związków toksycznych ze spalin silników spalinowych jednostek pływających.
 5. Udokumentowane doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w zakresie automatyzacji procesów nawigacyjnych oraz precyzyjnego sterowania jednostkami pływającymi.

 

2. Wykonawcą usługi, o której mowa w pkt. IV niniejszego zapytania mogą być  podmioty, które wykażą, że dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują odpowiednią infrastrukturę badawczą umożliwiającą przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w zakresie zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Oferent zobowiązany jest do wykazania spełniania warunków udziału w postępowanie  poprzez wskazanie w treści oferty informacji odnoszących się do tej kwestii. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji zamieszczonych przez Oferenta na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz żądania w tym zakresie dodatkowych wyjaśnień i/lub złożenia przez Oferenta dodatkowych dokumentów w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

X          WARUNKI ZMIANY UMOWY:

 

Zamawiający podpisze z Oferentem przedstawiającym najkorzystniejszą ofertę umowę warunkową, która będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1)     wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

2)     wystąpienia zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

3)     gdy w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w Umowie i/lub załącznikach do Umowy wystąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;

4)     wystąpienia konieczności usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

5)     konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, któregokolwiek z jego etapów lub poszczególnych zadań, o ile taka zmiana wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a jest spowodowana następującymi zdarzeniami:

a)     siłą wyższą,

b)     wystąpieniem warunków atmosferycznych lub fizycznych uniemożliwiających lub istotnie ograniczających wykonywanie przedmiotu zamówienia;

c)     wstrzymaniem wykonywania przedmiotu zamówienia na polecenie Zamawiającego;

d)     koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji Projektu,

e)     zmianą sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, o ile nie wynika ona z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

6)     rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia w związku z nieobjęciem tego zakresu Projektu dofinansowaniem, koniecznością zwrotu dofinansowania bądź też brakiem możliwości osiągnięcia zakładanych rezultatów prac badawczo - rozwojowych;

7)     konieczności zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek następujących okoliczności:

a)     niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, ofercie lub dokumentacji projektu;

b)     pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Projektu lub skrócenie czasu realizacji Projektu, jak również kosztów eksploatacji rezultatów Projektu;

c)     konieczności zrealizowania Projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ofercie lub dokumentacji projektu, gdyby zastosowanie pierwotnie  przewidzianych rozwiązań zagrażało niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Projektu lub nieosiągnięciem spodziewanych rezultatów prac badawczo – rozwojowych.

8)     zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, o ile zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego;

9)     innych zmian, które będą wynikały z warunków umowy zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą lub dokonywanych zmian w umowie z Instytucją Pośredniczącą.

 XI.          OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII.          LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:

- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XIII           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
  2. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  3. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  5. Termin ważności oferty – 150 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
  6. Oferta powinna zawierać:

-     wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

-       wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych                     Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane..    

 XIV      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 

Kryterium

Waga

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia

100%

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

 

Przez kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc=Cn/Co * 100%*100

 

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia

Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 XV          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/B+R/2017/1.1.1”, drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk lub osobiście w Sekretariacie Zarządu Zamawiającego, pod wskazanym powyżej adresem.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 29.06.2017 r. o godzinie: 23:59:59
  3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. , ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2017 r. o godzinie 9:00  w siedzibie Zamawiającego , ul. Przetoczna 66, 80 -702 Gdańsk, pokój numer 16.                                                                                                                                                                           XVI ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 01/B+R/2017/1.1.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
 3. Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt IX niniejszego zapytania.
 4. Oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny.

 

 1.      II.          INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
  1. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa warunkowa o współpracy.
  2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Zapytania Ofertowego, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania wszczętego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym lub zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności w przypadku braku uzyskania dofinansowania lub uzyskania dofinansowania na poziomie niewystarczającym na zrealizowanie Projektu przez Zamawiającego, a także w przypadku zmiany warunków rynkowych powodujących, iż realizacja Projektu stanie się  nieopłacalna lub nie przyniesienie oczekiwanych efektów. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Zamawiającego. 
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy po wyborze oferty Wykonawcy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  7. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Z zwartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej www.prcip.pl

10.Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.

  11.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  12.Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

 

 

 

W imieniu Zamawiającego, 

 

 

Załącznik nr 1.

 

………………... (miejscowość, data) ………………...

 

Oferent:

 

……………………….………………………….……………………....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(nazwa i adres Oferenta)

 

tel.:……………….……………………………….

fax:…………………………….………………….

e-mail: ………….……………………………….

 

 

 

 

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/B+R/2017/1.1.1 z dnia 30.05.2017 r.

 1.     Cena:

 

Oferowana cena netto przedmiotu zamówienia: ………………………………………………

słownie:....................................................................................................................................................................

2.     Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez …….. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

3.     Uwagi:

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………….

                                                                                                         (podpis Oferenta)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 

 1.     ……………………………… oświadcza, że 

(nazwa oferenta)

 

 1. dysponuje bezpośrednim dostępem do aparatury wymaganej do realizacji badań
 2. posiada zdolność techniczną do realizacji zlecenia rozumianą jako wyposażenie w aparaturę oraz posiada wystarczające zasoby osobowe do skutecznej realizacji zadania
 3. w cenie powyższej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty realizacji zamówienia, w tym koszty pośrednie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia;
 4. oferta spełnia wszystkie wymagania dotyczące Oferentów określone w zapytaniu ofertowym;
 5. zapoznał się z treścią zapytania ofertowego wszystkimi jego załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy do warunki w nim zawarte;
 6. dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty;

 2.     Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany ………. (nazwa Oferenta) ……… dołączam do formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ………..  następujące dokumenty:

 

 1. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ………………….

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

                                                                                                                                         ( podpis Oferenta)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

………………………………

                                                                                                                                                                          (miejscowość, data)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr  01/B+R/2017/1.1.1 

 

 

………………………(nazwa oferenta)……………………….……………., niniejszym oświadcza o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmą …………….. rozumianych jako wzajemne powiązania między ………….. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ……………..lub osobami wykonującymi w imieniu ………… czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a jednostką jako Oferentem, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

……………………………………….

                                                                                                                                                                   (podpis Oferenta)


*
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010